Team State Champions

Team State Champions
YEAR SCHOOL SPORT
2014-2015 Dayton Christian Wrestling
2012-2013 Troy Christian Wrestling
2011-2012 Troy Christian Wrestling
2008-2009 Troy Christian Wrestling
2007-2008 Troy Christian Wrestling
2006-2007 Troy Christian Wrestling
2006-2007 Dayton Christian Track - Boys
2005-2006 Troy Christian Wrestling
1996-1997 Yellow Springs Track - Boys
1995-1996 Yellow Springs Track - Boys
1995-1996 Dayton Christian Track - Boys
1992-1993 Yellow Springs Track - Boys
1991-1992 Yellow Springs Track - Boys
1989-1990 Yellow Springs Track - Boys
1984-1985 Dayton Christian Cross Country - Boys
1984-1985 Yellow Springs Track - Boys
1981-1982 Dayton Christian Track - Boys
1975-1976 Yellow Springs Track - Boys