Team State Champions

Team State Champions
YEAR SCHOOL SPORT
2014-2015 Dayton Christian Wrestling
2006-2007 Dayton Christian Track - Boys
1996-1997 Yellow Springs Track - Boys
1995-1996 Yellow Springs Track - Boys
1995-1996 Dayton Christian Track - Boys
1992-1993 Yellow Springs Track - Boys
1991-1992 Yellow Springs Track - Boys
1989-1990 Yellow Springs Track - Boys
1984-1985 Dayton Christian Cross Country - Boys
1984-1985 Yellow Springs Track - Boys
1981-1982 Dayton Christian Track - Boys
1975-1976 Yellow Springs Track - Boys